اتانول ۹۶ درصد گالنی ۵ لیتری

دسته: اتانول در ظروف پلی اتیلن
واحد: گالن

قیمت واحد (خرده فروشی): ۱۰۹۰۰۰ تومان

بیواتانول 96 درجه در ظروف گالنی 5 لیتری پلی اتیلن